Synergos Senior Fellows: Increasing impact through collaboration